en_GB

خط مشی کیفیت

آزمایشگاه آزمون شرکت صنعت گستر خوارزمی به عنوان مرجعی برای انجام آزمون های مرتبط با قفل های درب های خودرودر شهر رشت فعالیت می نمايد .اين آزمايشگاه با هدف افزايش سطح رضايت مشتريان خود از طريق ارائه خدمات آزمايشگاهی با کیفیت ، موارد زير را سرلوحه عملكرد خود قرار میدهد:

  • بكارگیری افراد توانمند و ذيصلاحدر آزمايشگاه جهت اطمینان از انجام صحیح و دقیق فعالیتهای مرتبط با آزمون
  • ارتقاء سطح مهارت و کارايی کارکنان از طريق آموزشهای سیستماتیك، برنامه ريزی شده و مداوم
  • آشنايی کلیه پرسنل مربوطه با مستندات کیفیتو به کارگیری خط مشی و کلیه دستورالعمل ها و روشهای اجرايی در فعالیتهای مرتبط با محدوده عملكرد آزمايشگاه
  • استفاده از آخرين ويرايش استانداردهای مربوطه و متون فنی جهت انجام آزمونهاو برآورده سازی الزامات استانداردها و روشهای آزمون
  • رعايت امانتداری و صداقت در ارائه نتايج
  • تعهد نسبت به اعمال رويه حرفه ای خوب در ارتباط با کیفیت خدمات آزمون های ارائه شده به مشتريان
  • بهبود مداوم در مجموعه فعاليت ها و عملكردهاي آزمايشگاه
  • تعامل مناسب با مشتريان جهت كسب رضايت آنها

جهت حصول موارد فوق،آزمايشگاه شرکت صنعت گستر خوارزمی سیستم مديريت کیفیت خود را بر مبنای استانداردISO/IEC 17025طراحی نموده و مدير ارشد اين آزمايشگاه خود را ملزم و متعهد میداند منابع و امكانات لازم را جهت تحقق اهداف و برآورده سازی الزامات اين استانداردو بهبود مداوم اثربخشی سیستم مديريت آزمايشگاه فراهم آورد و اثر بخشی اين سیستم را از طريق برگزاری جلسات بازنگری مديريت و ممیزی های داخلی در دورههای زمانی مشخص بررسی مینمايد.

خط مشی هر سال يكبار در صورت لزوم بازنگری می شود